مقالاتِ تـرجمه شده

چگونه مدیران پروژه قادر خواهند بود بهتر از موانع عبور کنند
پنداریا - ترجمه - راهنماهای جدید اَشری حرکت به سمت بهره‌وری را به چالش می‌کشد
پنداریا - ترجمه - تحول دیجیتالِ پَساکووید در مراکز داده
پنداریا - ترجمه - فراتر از مولّدها: مراکز داده به دنبال رویکردهای جدیدی برای تامین انرژی پشتیبان هستند

آخریـن اخبارِ صنعت

موفقیت پنداریا در انتخابات ششمین دوره‌ی کمیسیون ساخت مراکز داده
حضور پننداریا در نمایشگاه کنترل پروژه 2021